Historia biblioteki sięga 1956 roku, kiedy to decyzją Gromadzkiej Rady Narodowej w Niezabitowie powołano Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Nie znaczy to, że wcześniej nie było tutaj tradycji czytelniczych. Tradycje czytelnicze mieszkańców, Niezabitowa oraz okolicznych miejscowości sięgają początków XX wieku. W 1906 z inicjatywy Stefana Żeromskiego, Faustyny Morzyckiej, Gustawa Daniłowskiego, Kazimierza i Heleny Dulębów powstało w Nałęczowie Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Światło”. Koło„Światło” założono także w Niezabitowie. Głównym organizatorem był Kazimierz Dulęba, mieszkaniec Niezabitowa i administrator tutejszego majątku. Pan Dulęba dysponował pokaźnym księgozbiorem, który udostępniał w części mieszkańcom wsi. Po śmierci Dulęby majątek trafił w ręce Kazimierza Brzezińskiego. Był to człowiek niezwykle aktywny społecznie. Z jego inicjatywy w Niezabitowie powstała organizacja spółdzielcza, ochronka dla dzieci, szkoła publiczna. Czynem społecznym wzniesiono budynki mleczarni, poczty, remizy strażackiej a także szkoły podstawowej. Pan Brzeziński przeznaczył część księgozbioru dworskiego (ok. 1000 woluminów) do użytku publicznego. Dzieci wiejskie miały możliwość korzystania ze zbiorów niedużej biblioteki szkolnej. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej biblioteki w Niezabitowie dokonano 4 lutego 1956 r. Na koniec roku księgozbiór liczył 970 woluminów.
Pierwszą bibliotekarką była Pani Jadwiga Makarewicz. Od 1966r. do 2005r. – prawie czterdzieści lat bibliotekę prowadziła Pani Elżbieta Biała (zd. Kośmider). Od września 2005r. funkcję bibliotekarki Filii Bibliotecznej w Niezabitowie pełni Joanna Długosz. Biblioteka wielokrotnie zmieniała lokalizację. W pierwszym okresie działalności mieściła się w mieszkaniu prywatnym Państwa Poniatowskich w Kolonii Niezabitów, następnie przeniesiona została do niewielkiego pomieszczenia w nowym budynku tzw. „Agronomówce”. W 1962 r. lokal odebrano bibliotece, księgozbiór został przeniesiony do Noworąblowa. Po czterech latach bibliotekę umieszczono w Kolonii Niezabitów w budynku po dawnej szkole podstawowej, znajdowała się jednak w bardzo złym stanie. Przez kolejne piętnaście lat biblioteka trzykrotnie zmieniała lokalizację, aż w 1996 roku otrzymała pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Niezabitowie. Biblioteka rozszerzała swoją działalność na okoliczne wsie. W latach 1966-1999 prowadziła od jednego do ośmiu punktów bibliotecznych. W 1974 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna w Niezabitowie stała się Filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej. Podczas kilkudziesięciu lat istnienia przeprowadzono wiele konkursów i imprez propagujących czytelnictwo, wiedzę rolniczą, ekologiczną, wiedzę o regionie. Działania te często nagradzano na forum gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Osiągnięciem ostatnich lat było zajęcie drugiego miejsca w grupie filii bibliotecznych w powiatowej edycji wojewódzkiego konkursu „Pamięć Przeszłości”. Biblioteka zawsze włączała się w życie wsi, współpracowała z Klubem Rolnika, Ośrodkiem Zdrowia, Ochotniczą Strażą Pożarną. Obecnie szczególny nacisk kładzie się na współpracę ze Szkołą Podstawową
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie. Dla uczniów często odbywają się lekcje i imprezy biblioteczne zarówno te z przysposobienia czytelniczego jak i umożliwiające poznanie najbliższego środowiska, jego historii, przyrody, problemów ekologicznych. Biblioteka stara się być centrum wiedzy o regionie, gromadząc książki, stare dokumenty, fotografie, dokumenty życia społecznego, artykuły dotyczące Niezabitowa i okolicznych miejscowości. Stan obecny biblioteki to księgozbiór liczący ok. 6 tys. woluminów, 5 tytułów czasopism, stały dopływ nowości (116 woluminów w 2014 r.). W kwietniu 2007 r. w bibliotece zainstalowano trzy komputery z dostępem do Internetu w ramach ogólnopolskiego programu „Ikonka”. Zbiory w bibliotece zostały skatalogowane w 99% w systemie MAK. Obecnie trwają prace przy katalogowaniu w systemie MAK+.