16 wrz 2016

Termin przedłużony do 10 października!

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przypomina o trwającym konkursie fotograficznym, dla wszystkich sympatyków fotografowania i zatrzymywania w kadrze wszystkiego, co piękne i niepowtarzalne, zadziwiające i fascynujące. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest Kotlina Chodelska a w szczególności cały Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu. Wszystko, co związane z tym terenem, piękno i niepowtarzalność przyrody- lasy w tej chwili pełne grzybów; łąki, po których spacerują bociany; stawy z niepowtarzalną fauną i florą; malownicze dorzecze Chodelki; zabytki; ciekawe inwestycje. To wszystko możecie zobaczyć odwiedzając ten fantastyczny zakątek naszego powiatu.

Na naszej stronie postaramy się przybliżyć niektóre najciekawsze miejsca i obiekty tego obszaru. Dziś prezentujemy państwu ogólną charakterystykę i mapkę.

CHODELSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU utworzony został przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 2 czerwca 1998 roku rozporzadzeniem Nr 28 w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 poz. 166) i stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów chronionych wzdłuż prawego brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły.
Położony jest on pomiędzy Wrzelowieckim i Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swym zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, gdzie przeplatają się i zazębiają obszary leśne, łąkowe i uprawne położone nad rzeką Chodelką. Są to tereny o specjalnych walorach krajobrazowych.

Walory kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wzbogaca istnienie obiektów zabytkowych. Pośród nich poczesne miejsce zajmuje wczesnohistoryczne grodzisko we wsi Chodlik – zwane także Troją Północy. Do dziś są tu widoczne wały, które otaczały rozwijający się nieprzerwanie od VI – IX w. ośrodek osadniczy, uważany za jeden z największych na całym obszarze nadwiślańskim.

Najcenniejsze zabytkowe budowle okresu późniejszego znajdują się w Chodlu, miejscowości, której układ urbanistyczny został włączony do urzędowego spisu zabytków. Zwiedzić można gotycko – renesansowy kościół z I połowy XVI wieku z obiektami towarzyszącymi (brama, kaplica) oraz stojące na wyspie wśród stawów ruiny kościoła pojezuickiego Loret.

Walory turystyczno – rekreacyjne są znane i coraz częściej doceniane. Podstawą jest stosunkowo mało zmienione środowisko przyrodnicze omawianego obszaru, a także brak typów nieodwracalnej degradacji jego elementów mogących wpływać na warunki wypoczynku. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi inwestowaniu i wykorzystaniu rekreacyjnemu na tych terenach są: bliskość i dostępność komunikacyjna kilku ośrodków miejsko – przemysłowych (Lublin, Kraśnik, Opole Lubelskie, Poniatowa) rozwój sieci komunikacji drogowej oraz występowanie gleb słabych, które usprawiedliwiają możliwość wykorzystania tych terenów na cele wartościowe związane z agroturystyką i wypoczynkiem.

Jeżeli chcecie państwo otrzymać więcej informacji należy się zgłosić do swojej biblioteki publicznej lub zadzwonić do nas nr tel. 81 827 20 61 , szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem;

http://pbpopolelub.pl/dzialalnosc-kulturalna/