Obowiązek informacyjny RODO –Jak są przetwarzane  Państwa dane osobowe ?

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej, który odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować  się z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Poniatowej poprzez email: [email protected]. lub z inspektorem ochrony danych
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
Gdzie mogę się dowiedzieć jak są przetwarzane moje dane osobowe? Klauzule informacyjne dotyczące spraw, które Państwa dotyczą można znaleźć: Na tablicy ogłoszeń

 Na stronie biblioteka-poniatowa.pl

 w oddziałach MGBP i Filii Bibliotecznych w Kowali, Kraczewicach i Niezabitowie.

Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Poniatowej danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:1.     dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2.     do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3.     do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4.     do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5.     do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6.     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7.     prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Poniatowej narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej mieszczącej się pod adresem, 24 – 320 Poniatowa, ul. Fabryczna 1

Administrator bądź osoby przez niego upoważnione dostępne są od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 17.00, pod wskazanym wyżej adresem. Dodatkowo w tych samych godzinach administrator udzieli ogólnodostępnych informacji poprzez adres e-mail [email protected]

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez adres e-mail: [email protected]

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie :

1.Rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • 6 ust. 1 pkt. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 • 4. Ust 1. Do zadań biblioteki należy:

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej, Filii Bibliotecznej w Kowali, Filii Bibliotecznej w Kraczewicach, Filii Bibliotecznej w Niezabitowie.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, do żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY FIZYCZNEJ

W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:
  –  w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  –   w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  –  w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania. Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 1. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Poniatowej  żądania osoby fizycznej.
 2. Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Poniatowej.
 3. W imieniu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.
 4. Właściwym dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail [email protected]

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)