02 lis 2022

Regulamin konkursu literackiego „Erntefest” Poniatowa 1943

Organizatorzy:
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej
– Urząd Miejski w Poniatowej  

Cele:
– Zachowanie pamięci o tragicznej historii ofiar obozu pracy w Poniatowej w czasie II wojny światowej.
– Promowanie i pielęgnacja historii związanej z naszym regionem.
– Inspirowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do rozwijania twórczości literackiej.

Zadania konkursowe:
– Samodzielne wykonanie pracy literackiej: wiersz.
– Tematem pracy ma być wydarzenie historyczne z 4 listopada 1943 r. „Dożynki” czyli masowa egzekucja żydowskich więźniów.

Uczestnicy:
– Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej.
– Uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
– Osoby dorosłe.

Termin realizacji: 01.11.2022 r. – 30.11.2022 r.
Prace prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub w formie papierowej składać w MGBP w Poniatowej w godz. 9:00-17:00. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, wiek i adres zamieszkania, adres szkoły i podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu).

Przebieg konkursu:
– Ocenę prac przeprowadzi powołana przez organizatora komisja konkursowa.
– Decyzje komisji są ostateczne.
– Kryteria oceniania prac:
1. Spełnienie wymogów formalnych.
2. Zgodność pracy z tematem.
3. Wartość merytoryczna prac literackich.
4. Walory językowe.
5. Poprawność gramatyczna.
6. Oryginalność/innowacyjność.

Kryterium wiekowe w jakim będą oceniane prace:
– Grupa wiekowa kl. IV-VI
– Grupa wiekowa kl. VII- VIII
– Grupa wiekowa szkoły średnie.
– Osoby dorosłe.

Nagrody:
– Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac, w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
– Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
– Przewiduje się także dyplomy dla laureatów oraz dla nauczycieli prowadzących.


W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych, bez wynagrodzenia. np. w celu publikacji. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie 81 820 40 77
w godz. pracy biblioteki (9:00-17:00).