18 maj 2022

Regulamin konkursu literackiego „Poniatowa Moja Mała Ojczyzna”

Organizator: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej

Cele:

-inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do rozwijania twórczości literackiej,

-rozwijanie talentów,

-promowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnacja tradycji,

-promowanie walorów Poniatowej w 60 rocznicę uzyskania praw miejskich.

Zadania konkursowe:

– samodzielne wykonanie pracy literackiej np. opowiadanie, list, wiersz, legenda,

– tematem pracy mogą być: miejsca godne uwagi i pamięci, znani, ciekawi mieszkańcy, zwyczaje ludowe i kulturowe, walory przyrodnicze Poniatowej.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół i osoby dorosłe z terenu gminy Poniatowa.

Termin realizacji:

16.05.2022 r – 06.06.2022 r.

Prace prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub
w formie papierowej składać w MGBP w Poniatowej w godz. 9-17

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, wiek i adres zamieszkania, adres szkoły i podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu).

Przebieg konkursu.

a) Ocenę prac przeprowadzi powołana przez organizatora komisja konkursowa.
b) Decyzje komisji są ostateczne.
c) Kryteria oceniania prac:
· Spełnienie wymogów formalnych,
· Zgodność pracy z tematem,
· Wartość merytoryczna prac literackich,
· Walory językowe,
· Poprawność gramatyczna,
· Oryginalność/innowacyjność.

Kryterium wiekowe w jakim będą oceniane prace

-grupa wiekowa kl. I-III

-grupa wiekowa kl. IV-VI

– grupa wiekowa kl. VII- VIII

– grupa wiekowa szkoły średnie

– osoby dorosłe

Nagrody
a) Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac, w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
b) Przewiduje się także dyplomy dla laureatów oraz dla nauczycieli prowadzących.
c) W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.
d) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej.
e) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
f) Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas obchodów „Poniatowianek” 18-19 czerwca 2022 r.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw
autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych, bez wynagrodzenia. np. w celu publikacji.

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie 81 820 40 77 w godz. pracy biblioteki.

Załącznik nr 1 do regulaminu (dla niepełnoletnich)

Załącznik nr 2 do regulaminu (osoby pełnoletnie)